Sơ đồ số 40 - Kế toán ghi nhận TSCĐ thuê tài chính

Sơ đồ kế toán QĐ15