Sơ đồ số 83 - Kế toán phải trả nội bộ

Sơ đồ kế toán QĐ15