Sơ đồ số 75 - Kế toán phải trả người bán

Sơ đồ kế toán QĐ15