Sơ đồ số 137 - Kế toán thu nhập khác phát sinh từ giao dịch bên góp vốn liên doanh bán TSCĐ cho cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát

Sơ đồ kế toán QĐ15