Sơ đồ số 101 - Kế toán xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính

Sơ đồ kế toán QĐ15