Sơ đồ số 141 - Kế toán tổng hợp chi phí, doanh thu hoạt động sản xuất sản phẩm

Sơ đồ kế toán QĐ15