Sơ đồ số 79 - Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Sơ đồ kế toán QĐ15