Sơ đồ số 13 - Kế toán tài sản thiếu chờ xử lý

Sơ đồ kế toán QĐ15