Sơ đồ số 43 - Kế toán khi nhận hóa đơn thanh toán tiền thuê tài chính định kỳ (2)

Sơ đồ kế toán QĐ15