Sơ đồ số 14 - Kế toán phải thu về cổ phần hóa

Sơ đồ kế toán QĐ15