Sơ đồ số 59 - Kế toán đầu tư vào công ty con

Sơ đồ kế toán QĐ15