Sơ đồ số 67 - Kế toán chuyển đổi các khoản đầu tư

Sơ đồ kế toán QĐ15