Sơ đồ số 39 - Kế toán các khoản chi phí liên quan đến tài sản vô hình

Sơ đồ kế toán QĐ15