Sơ đồ số 48 - Kế toán thanh lý nhượng bán TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng quỹ phúc lợi và TSCĐ đầu tư mua sắm bằng nguồn kinh phí sự nghiệp, dự án

Sơ đồ kế toán QĐ15