Sơ đồ số 88 - Kế toán phát hành trái phiếu có chiết khấu (giá phát hành < mệnh giá)

Sơ đồ kế toán QĐ15