Sơ đồ số 136 - Kế toán thu nhập khác phát sinh trong hoạt động đầu tư khi góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát bằng tài sản

Sơ đồ kế toán QĐ15