Sơ đồ số 73 - Kế toán cầm cố, ký quỹ, ký cược dài hạn

Sơ đồ kế toán QĐ15