Sơ đồ số 74 - Kế toán vay ngắn hạn

Sơ đồ kế toán QĐ15