Sơ đồ số 29 - Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Sơ đồ kế toán QĐ15