Sơ đồ số 60 - Kế toán góp vốn liên doanh vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát

Sơ đồ kế toán QĐ15