Sơ đồ số 11 - Kế toán phải thu nội bộ về vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc

Sơ đồ kế toán QĐ15