Sơ đồ số 135 - Kế toán thu nhập khác phát sinh trong hoạt động đầu tư khi doanh nghiệp góp vốn bằng tài sản vào một doanh nghiệp khác

Sơ đồ kế toán QĐ15