Sơ đồ số 142 - Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm (theo PP kiểm kê định kỳ)

Sơ đồ kế toán QĐ15