Sơ đồ số 2 - Kế toán tiền mặt - Ngoại tệ

Sơ đồ kế toán QĐ15