Sơ đồ số 100 - Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính

Sơ đồ kế toán QĐ15