Sơ đồ số 92 - Kế toán thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận vào báo cáo kết quả kinh doanh

Sơ đồ kế toán QĐ15