Sơ đồ số 22 - Kế toán công cụ, dụng cụ (theo phương pháp KKTX)

Sơ đồ kế toán QĐ15