Sơ đồ số 119 - Kế toán doanh thu dùng sản phẩm, hàng hóa để trả lương hoặc thưởng cho người lao động

Sơ đồ kế toán QĐ15