Sơ đồ số 127 - Kế toán chi phí sản xuất chung

Sơ đồ kế toán QĐ15