Sơ đồ số 139 - Kế toán chi phí khác phát sinh trong hoạt động đầu tư khi doanh nghiệp góp vốn bằng tài sản

Sơ đồ kế toán QĐ15