Sơ đồ số 20 - Kế toán hàng mua đang đi đường

Sơ đồ kế toán QĐ15