Sơ đồ số 118 - Kế toán doanh thu xuất hàng để biếu tặng

Sơ đồ kế toán QĐ15