Sơ đồ số 84 - Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (QĐ48)

Sơ đồ kế toán QĐ48