Sơ đồ số 77 - Kế toán giá vốn hàng bán (theo phương pháp KKTX) (QĐ48)

Sơ đồ kế toán QĐ48