Sơ đồ số 3 - Kế toán tiền gửi ngân hàng VND (QĐ48)

Sơ đồ kế toán QĐ48