Sơ đồ số 51 - Kế toán phát hành trái phiếu có phát hành bằng mệnh giá (QĐ48)

Sơ đồ kế toán QĐ48