Sơ đồ số 14 - Kế toán chi phí SXKD dở dang đối với doanh nghiệp xây lắp (QĐ48)

Sơ đồ kế toán QĐ48