Sơ đồ số 81 - Kế toán chi phí quản lý kinh doanh (QĐ48)

Sơ đồ kế toán QĐ48