(024) 8585.8333   |   Đăng nhập   |   Tạo tài khoản

Sơ đồ số 60 - Kế toán chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ của hoạt động đầu tư XDCB (QĐ48)

Sơ đồ kế toán QĐ48