Sơ đồ số 12 - Kế toán công cụ, dụng cụ (theo phương pháp KKTX) (QĐ48)

Sơ đồ kế toán QĐ48