Sơ đồ số 4 - Kế toán gửi ngân hàng - Ngoại tệ (QĐ48)

Sơ đồ kế toán QĐ48