(024) 8585.8333   |   Đăng nhập   |   Tạo tài khoản

Sơ đồ số 37 - Kế toán chi phí đầu tư xây dựng cơ bản (QĐ48)

Sơ đồ kế toán QĐ48