Sơ đồ số 66 + 67 - Kế toán tổng hợp doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ( trường hợp tính thuế theo phương pháp trực tiếp) (QĐ48)

Sơ đồ kế toán QĐ48