Sơ đồ số 74 - Kế toán vật tư, công cụ theo phương pháp kiểm kê định kỳ đối với doanh nghiệp sản xuất (QĐ48)

Sơ đồ kế toán QĐ48