Sơ đồ số 78 - Kế toán giá vốn hàng bán (theo phương pháp KKĐK đối với doanh nghiệp thương mại) (QĐ48)

Sơ đồ kế toán QĐ48