Sơ đồ số 65 - Kế toán tổng hợp doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (trường hợp tính thuế theo phương pháp khấu trừ) (QĐ48)

Sơ đồ kế toán QĐ48