Sơ đồ số 25 - Kế toán thanh lý, nhượng bán TSCĐ (QĐ48)

Sơ đồ kế toán QĐ48