Sơ đồ số 54 - Kế toán nhận kỹ quỹ, ký cược dài hạn (QĐ48)

Sơ đồ kế toán QĐ48