(024) 8585.8333   |   Đăng nhập   |   Tạo tài khoản

Sơ đồ số 22 - Kế toán dự phòng phải thu khó đòi (QĐ48)

Sơ đồ kế toán QĐ48