Sơ đồ số 72 - Kế toán doanh thu hoạt động tài chính (QĐ48)

Sơ đồ kế toán QĐ48